Αυτή η ενότητα δεν περιλαμβάνει προς το παρόν περιεχόμενο. Προσθέστε περιεχόμενο σε αυτήν την ενότητα χρησιμοποιώντας την πλαϊνή γραμμή.

Ο υπότιτλος εικόνας εμφανίζεται εδώ

Προσθέστε τη συμφωνία, τις πληροφορίες ή το διαφημιστικό σας κείμενο

Πώληση

ABE E9 Adults Electric Scooter (ABE,eKFV) - 42V 315Wh Battery Max 30KM Range - 350W IP54 - Portable 8,5" Anti-slid Chunky Tyres- 24 μήνες εγγύηση

Παρουσιάζοντας το ABE E9 Electric Scooter, την τέλεια λύση για τη συμμόρφωση με την ασφάλιση σκούτερ στη Γερμανία. Με το έγγραφο ABE του, μπορείτε να οδηγείτε με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι πληροίτε τις απαραίτητες νομικές απαιτήσεις. Ζήστε έναν πιο πράσινο και πιο βολικό τρόπο μεταφοράς με αυτό το σκούτερ υψηλής απόδοσης. Απολαύστε αβίαστα ταξίδια και απαράμιλλη ελευθερία στις καθημερινές σας μετακινήσεις.

Τι υπάρχει στο κουτί;

 • Φορτιστής
 • Εγχειρίδιο χρήστη
 • Εργαλεία

 

 • Έγκαιρη παράδοση εντός 4 έως 8 εργάσιμων ημερών μέσω DPD
 • Ολοκληρωμένη εγγύηση 2 ετών που εξασφαλίζει άμεση βοήθεια σε περίπτωση προβλημάτων ποδηλάτου. Διευκολύνουμε την επιστροφή στο κέντρο επισκευής του κατασκευαστή ή παρέχουμε ανταλλακτικά όπως απαιτείται.
 • Αποκλειστική υποστήριξη μετά την πώληση διαθέσιμη τις καθημερινές, Δευτέρα έως Παρασκευή
 • Klarna - Διαχειριστείτε τον προϋπολογισμό σας χωρίς κόπο με την επιλογή να χωρίσετε οποιαδήποτε αγορά σε τρεις άτοκες πληρωμές. Διατίθεται σε υποστηριζόμενες χώρες με βάση την τοποθεσία σας: IE/FR/ES/IT/BE/AT/FI/NL/DE. Για βοήθεια με την Klarna, ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας.
 • ΗΜΕΡΑ SUPERDEALS JUNE🎁 - Αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις διαθέσιμες τώρα!
 • Έτοιμος, σταθερός ... Βρείτε το ΤΕΛΕΙΟ δώρο 🎁
 • Μην το χάσετε! Εξασφαλίστε την καλύτερη έκπτωση κάνοντας την αγορά σας τώρα!
 • Εφαρμογή κωδικού έκπτωσης: "Electric Future EU - OfficialScooter" κατά την ολοκλήρωση αγοράς

  Free Express Delivery

  With tracking notifications the whole way

  After Sales Care

  Full after sales care via our live webchat

  Fully Tested Before Dispatch

  We check everything is working as it should before we send out your order

  24 Month Warranty

  The warranty covers the motor, battery, charger, frame, mudguards, computer.

  Why choose the ABE E9 Electric Scooter?

  Fast and Furious - Unleash the Speed and Thrills

  The ABE E9 Electric Scooter is the epitome of speed and exhilaration, designed to take you on a thrilling ride like no other. With its cutting-edge technology and powerful performance, this electric scooter will propel you forward with unmatched speed and agility.

  Whether you're a seasoned rider or a beginner, the ABE E9 Electric Scooter offers a ride experience that is both exhilarating and accessible. With intuitive controls and responsive acceleration, you'll be zipping through the streets in no time. The scooter's powerful motor and advanced tech ensure a fast and furious ride, making every journey an exciting adventure.

  More than just a thrill ride, the ABE E9 Electric Scooter is also an environmentally friendly choice. By opting for this electric scooter, you're choosing a sustainable and green mode of transportation. With zero emissions and a low carbon footprint, you'll be making a positive impact on the environment, reducing pollution, and contributing to a cleaner and greener future.

  Suitable for adults and teens alike, the ABE E9 Electric Scooter offers a versatile and convenient way to get around. Whether you're commuting to work, running errands, or exploring the city, this scooter is the perfect companion. Its compact and sleek design allows for easy maneuverability in crowded streets and narrow pathways, ensuring you can navigate through urban environments with ease.

  Safety is also a top priority with the ABE E9 Electric Scooter. It is equipped with advanced safety features such as sturdy construction, responsive brakes, and reliable tires, ensuring a secure and stable ride. You can have peace of mind knowing that you're in control and protected while enjoying the speed and freedom that the scooter offers.

  In summary, the ABE E9 Electric Scooter combines speed, exhilaration, and eco-consciousness into one exceptional ride. Whether you're seeking an adrenaline rush or a reliable mode of transportation, this electric scooter delivers on all fronts. Choose the ABE E9 Electric Scooter and embark on a fast and furious journey while making a positive impact on the environment. Get ready to experience the thrill of the ride with the greenest and most exciting electric scooter in town.

  ABE E9 Electric Scooter Key Features:

  1. Current Speed Gauge with Three-Drive Modes: The ABE E9 Electric Scooter is equipped with a current speed gauge that allows you to monitor your speed in real-time. With three drive modes to choose from, you can easily adjust the scooter's performance to match your riding preferences and the terrain you're traversing. Whether you prefer a leisurely cruise or a faster-paced journey, the ABE E9 Electric Scooter has the versatility to accommodate your needs.
  2. Powerful Battery for Long Hauls: The ABE E9 Electric Scooter is powered by a robust battery that provides the necessary energy for extended rides. With its impressive capacity, you can confidently embark on longer journeys without worrying about running out of power. This powerful battery ensures that you can enjoy a seamless and uninterrupted ride, making it perfect for daily commutes or exploring the city.
  3. Remaining Power Indicator: Stay informed about the battery status of your ABE E9 Electric Scooter with the remaining power indicator. This feature allows you to easily gauge how much charge is left in the battery, giving you a clear indication of when it's time for a recharge. Say goodbye to unexpected power outages during your ride and plan your trips accordingly with the remaining power indicator.
  4. Trip Tracking and Range Function: Keep track of your riding statistics and plan your routes effectively with the trip tracking and range function of the ABE E9 Electric Scooter. This feature allows you to monitor your total distance traveled and estimate the remaining range based on your riding style and battery level. With this information at hand, you can make informed decisions about your journey and ensure that you reach your destination without any hiccups.
  5. Lights for Night Time Cruising: The ABE E9 Electric Scooter is equipped with lights specifically designed for night-time riding. These lights not only enhance your visibility but also ensure that you're seen by other road users, enhancing your safety on the road. Whether you're navigating dimly lit streets or enjoying an evening ride, the lights on the ABE E9 Electric Scooter provide added visibility and peace of mind.
  6. Automatic Power-Off: Worried about draining the battery accidentally? With the automatic power-off feature, you can put those concerns to rest. The ABE E9 Electric Scooter powers off automatically after a period of inactivity, preserving the battery life and ensuring that it's ready for your next ride. This feature provides convenience and peace of mind, allowing you to focus on enjoying your scooter without worrying about unnecessary battery drainage.
  7. Water Resistance - IP54: The ABE E9 Electric Scooter is built to withstand various weather conditions. With an IP54 water resistance rating, it can handle splashes and light rain, ensuring that your ride remains unaffected even in less-than-ideal weather. This feature adds durability and reliability to the scooter, allowing you to ride with confidence and peace of mind in different environments.
  8. Rear Double Shock: The ABE E9 Electric Scooter is equipped with a rear double shock system that provides enhanced comfort and stability during your rides. This feature absorbs shocks and vibrations, ensuring a smoother and more enjoyable riding experience, even on uneven or bumpy terrains. The rear double shock system adds an extra layer of support and cushioning, reducing fatigue and allowing you to ride for longer periods without discomfort.

  In summary, the ABE E9 Electric Scooter offers a range of features that enhance your riding experience, ensure your safety, and provide convenience. From the current speed gauge and powerful battery to the trip tracking and range function, each feature is designed to make your rides more enjoyable and efficient. With its water resistance, automatic power-off, and rear double shock system, the ABE E9 Electric Scooter offers durability, reliability, and comfort. Experience the thrill of riding with these exceptional features and elevate your electric scooter journey with the ABE E9 Electric Scooter.

  Perfect Speed Control - Unleash the Thrill of Speed

  The ABE E9 Electric Scooter offers a perfect speed control system that allows you to experience the exhilaration of riding at your desired pace. With a maximum speed of 12.4 mph, you'll feel the wind in your hair as you effortlessly glide through the world. Thanks to its powerful 350 Watt motor, this electric scooter delivers impressive acceleration and smooth handling, ensuring a thrilling and responsive ride.

  To cater to various riding preferences and terrains, the ABE E9 Electric Scooter features three-drive modes. Whether you prefer a leisurely cruise in Eco mode, a balanced ride in Standard mode, or an adrenaline-pumping sprint in Sport mode, you can easily adjust the scooter's performance to match your desired speed and power. This flexibility allows riders of all skill levels to customize their riding experience and make the most of their electric scooter adventure.

  In addition to its impressive speed capabilities, the ABE E9 Electric Scooter boasts an exceptional range on a single charge. With over 20 miles of maximum range, you can explore far and wide without worrying about running out of power. Whether you're commuting to work, running errands, or embarking on a scenic ride, this electric scooter will take you to your destination with ease, opening up a world of possibilities and freedom.

  Furthermore, the ABE E9 Electric Scooter comes with ABE documents, ensuring compliance with the necessary regulations and standards. These documents provide peace of mind, assuring you that the scooter meets the required safety and quality standards set by authorities. With the ABE documents in place, you can confidently ride the scooter knowing that it has undergone the necessary testing and certifications.

  To enhance your riding experience and provide an additional layer of protection, the ABE E9 Electric Scooter also offers the option to sign up for insurance. Insurance coverage can provide financial protection in case of unforeseen incidents or accidents, giving you added peace of mind while enjoying your electric scooter rides. It's always a wise choice to protect your investment and ensure that you can ride with confidence and security.

  In summary, the ABE E9 Electric Scooter offers perfect speed control, allowing you to enjoy the thrill of riding at your preferred pace. With its powerful motor, versatile drive modes, and impressive range, this scooter is designed to provide an exhilarating and efficient ride. The inclusion of ABE documents and the option to sign up for insurance further demonstrate the commitment to safety and protection. Get ready to embrace the perfect speed and embark on unforgettable electric scooter adventures with the ABE E9 Electric Scooter.

  Tough and Durable - Built to Endure Any Challenge

  The ABE E9 Electric Scooter is not only an environmentally friendly choice but also a remarkably durable and rugged companion for your rides. Designed to withstand the elements and conquer various terrains, this scooter is built to endure any challenge you may encounter along your journey.

  When it comes to facing the elements, the ABE E9 Electric Scooter stands strong. It is completely waterproof, allowing you to confidently ride in the rain without worrying about water damage. No matter how heavy the downpour, you can trust that the scooter's internal components and electrical system will remain protected. This feature adds convenience and peace of mind, as you can ride in any weather condition without compromising the scooter's performance or longevity.

  Navigating through rain, mud, or small obstacles is a breeze with the ABE E9 Electric Scooter's chunky 8.5" anti-skid tyres. These robust tyres provide excellent traction and grip, ensuring stability and control even on slippery surfaces. Whether you're cruising through wet roads or maneuvering around uneven terrain, the anti-skid tyres keep you securely on track, enhancing safety and confidence during your rides.

  What sets the ABE E9 Electric Scooter apart from others is its solid tyres. Unlike traditional pneumatic tyres that are prone to punctures, the solid tyres on this scooter eliminate the need for a puncture repair kit. You can ride with peace of mind, knowing that you won't have to worry about sudden deflation or flat tyres. The solid tyres offer durability and hassle-free maintenance, allowing you to focus on enjoying your ride without the inconvenience of unexpected punctures.

  Despite its robust construction, the ABE E9 Electric Scooter remains lightweight, weighing only 12 kg. This makes it easy to fold and carry, allowing you to take it with you wherever you go. Whether you need to hop on public transportation, store it in your office, or bring it indoors for safekeeping, the compact and lightweight design of the scooter ensures effortless portability. This feature adds convenience and flexibility to your daily commute or recreational adventures.

  Furthermore, the ABE E9 Electric Scooter comes with the ABE file, granting you the right to drive on the road in Germany after purchase and registration, subject to the latest road policies. This certification ensures compliance with the necessary regulations and allows you to confidently ride on public roads, expanding your possibilities and freedom of movement.

  In summary, the ABE E9 Electric Scooter excels in both environmental friendliness and durability. With its waterproof design, anti-skid tyres, solid construction, and lightweight portability, this scooter is built to withstand the toughest conditions and provide a reliable and long-lasting riding experience. Coupled with the ABE file, it offers the assurance of legal road usage. Choose the ABE E9 Electric Scooter for a tough and durable companion that will take you on countless adventures with confidence and resilience.

  Feel Safe and Secure - Confidence in Every Ride

  Safety is paramount when it comes to electric scooters, and the ABE E9 Electric Scooter prioritizes rider safety to provide you with a secure and enjoyable riding experience. With a range of safety features and thoughtful design elements, this scooter ensures that you have complete control and peace of mind during your journeys.

  One of the key safety features of the ABE E9 Electric Scooter is its electric disc brakes. These high-performance brakes offer excellent stopping power, allowing you to quickly and safely come to a halt when needed. With the electric disc brakes, you can confidently navigate through busy streets or crowded areas, knowing that you have reliable and responsive braking at your fingertips.

  Nighttime rides are made safer with the ABE E9 Electric Scooter's lights. Equipped with bright headlights and taillights, the scooter ensures optimal visibility in low-light conditions. Whether you're commuting home after sunset or enjoying an evening ride, the lights on the ABE E9 Electric Scooter ensure that you are visible to other road users, enhancing your safety and reducing the risk of accidents. Ride with confidence, knowing that you won't be missed, even in the busiest and darkest areas.

  The bright LCD display on the scooter's handlebar provides essential information at a glance. With the display, you can easily monitor your current speed, battery status, and trigger distance. This real-time feedback allows you to stay informed about your scooter's performance and battery level, ensuring that you can plan your rides accordingly and avoid unexpected power shortages. The LCD display adds convenience and helps you make informed decisions during your rides.

  To further enhance your safety and convenience, the ABE E9 Electric Scooter features a switch that controls essential functions. With a simple flick of the switch, you can activate the horn, headlights, and power mode. The horn alerts pedestrians or other road users of your presence, providing an additional layer of safety. The headlights illuminate your path, ensuring clear visibility ahead. The power mode allows you to customize the scooter's performance to suit your needs and riding conditions. This intuitive switch adds versatility and control to your riding experience.

  If you're seeking a speed machine that aligns with your environmental consciousness, the ABE E9 Electric Scooter is the ideal companion for your adventure. With its eco-friendly operation and focus on sustainability, you can enjoy the thrill of speed while minimizing your carbon footprint. By choosing the ABE E9 Electric Scooter, you're making a conscious choice to embrace environmentally friendly transportation without compromising on performance and excitement.

  In summary, the ABE E9 Electric Scooter prioritizes your safety and provides you with the confidence to enjoy every ride. With electric disc brakes, lights for nighttime visibility, a bright LCD display, and convenient switch control, this scooter ensures that you have complete control, visibility, and convenience during your journeys. Ride with peace of mind, knowing that the ABE E9 Electric Scooter is designed to keep you safe and secure, while also satisfying your need for speed and environmental consciousness.

  Specifications - Unleash the Power of the ABE E9 Electric Scooter

  Type: Electric Scooter
  Colour: Black
  Max Speed: 20 Kph (12.4 Mph)
  Max Range per Charge: 21 - 30 Km (13.04 - 18.6 Miles)
  Battery: 42V 7.5Ah 315Wh
  Max Load: 120 Kg (264 lbs)
  Motor: 350W
  Tyre: 8.5" Anti-Skid Solid Tyres (no punctures)
  Charging Time: 3 - 5 Hours
  Brakes: Disc Brake & Electric Brake
  Waterproof: IP54
  Climbing: Max 20°
  Weight: 12 Kg (26.45 lbs)
  Product Size (L x W x H): 41.7 x 42.9 inches (1060 x 1090 mm) (unfolded), 41.7 x 18.9 inches (1060 x 480 mm) (folded)

  The ABE E9 Electric Scooter is packed with impressive specifications that make it a powerful and reliable companion for your rides. Designed to deliver an exceptional riding experience, this scooter combines speed, range, durability, and convenience to meet the needs of modern riders.

  With a maximum speed of 20 Kph (12.4 Mph), the ABE E9 Electric Scooter allows you to cruise through the streets with ease. Whether you're commuting to work or exploring your surroundings, this scooter offers a comfortable and efficient way to get to your destination. The 350W motor provides smooth acceleration and responsive performance, ensuring a thrilling and enjoyable ride every time.

  Covering a range of 21 - 30 Km (13.04 - 18.6 Miles) per charge, the ABE E9 Electric Scooter gives you the freedom to explore your city without worrying about running out of battery power. Whether you're taking short trips or embarking on longer journeys, this scooter has the range to meet your needs. The 42V 7.5Ah 315Wh battery offers reliable and consistent performance, allowing you to ride with confidence.

  The ABE E9 Electric Scooter features 8.5" Anti-Skid Solid Tyres that provide excellent traction and stability. With these robust tyres, you can confidently navigate various terrains, including uneven surfaces, without the worry of punctures. The solid tyres ensure a smooth and comfortable ride, enhancing your overall scooter experience.

  Safety is a top priority with the ABE E9 Electric Scooter. It is equipped with both disc brakes and electric brakes, offering reliable and responsive stopping power. This dual braking system ensures your safety and gives you the confidence to ride with peace of mind, knowing that you have full control over your scooter's speed and stopping distance.

  Designed to withstand the elements, the ABE E9 Electric Scooter is waterproof with an IP54 rating. This means that it is protected against dust and water splashes, allowing you to ride confidently in various weather conditions. Whether it's a light rain shower or dusty roads, the scooter's components and electrical system remain safe and secure.

  The ABE E9 Electric Scooter is built to handle inclines with a maximum climbing angle of 20°. This enables you to conquer hills and slopes effortlessly, making your rides more convenient and enjoyable. No matter the terrain, this scooter delivers consistent performance and power.

  Despite its robust construction, the ABE E9 Electric Scooter is lightweight, weighing only 12 Kg (26.45 lbs). This makes it easy to carry, maneuver, and store when not in use. Whether you need to transport it on public transportation or bring it indoors for safekeeping, the compact and lightweight design ensures effortless

  Introducing the ABE E9MAX Electric Scooter - Unleash Maximum Power and Versatility

  For those seeking even more power and versatility, the ABE E9MAX Electric Scooter is the perfect choice. With its enhanced features and capabilities, this scooter takes your riding experience to the next level. Let's dive into what sets the E9MAX apart and why it's the ultimate option for riders who crave more power and performance.

  Power is the name of the game with the ABE E9MAX Electric Scooter. Equipped with a robust 500W motor, this scooter delivers an exhilarating ride like no other. Whether you're conquering steep hills or accelerating quickly from a standstill, the E9MAX's powerful motor ensures smooth and effortless acceleration, providing you with an adrenaline-filled experience.

  In addition to its powerful motor, the ABE E9MAX features 10-inch honeycomb tires. These larger and wider tires offer enhanced stability, grip, and shock absorption, allowing you to confidently navigate various terrains. From uneven pavements to bumpy roads, the E9MAX's honeycomb tires provide a smooth and comfortable ride, minimizing vibrations and ensuring maximum traction.

  One of the standout features of the ABE E9MAX Electric Scooter is its road approval support. This means that the scooter meets the necessary requirements for road usage, allowing you to legally ride on public roads. Whether you're commuting to work or embarking on longer journeys, the E9MAX provides a reliable and convenient transportation option, while adhering to road regulations.

  For those seeking additional comfort during their rides, the ABE E9MAX is compatible with seat installation. With the option to install a seat, you can enjoy a more relaxed and comfortable riding position, especially during longer trips. The seat attachment allows you to customize your scooter to fit your personal preferences and requirements, ensuring a tailored and enjoyable riding experience.

  Despite its increased power and capabilities, the ABE E9MAX retains the key features that make the ABE Electric Scooter range exceptional. It still offers the same reliability, durability, and convenience that riders have come to expect. With its solid construction, waterproof design, and responsive braking system, the E9MAX prioritizes safety and ensures a secure and enjoyable ride.

  In summary, the ABE E9MAX Electric Scooter takes the already impressive E9 model to new heights. With its 500W power, 10-inch honeycomb tires, road approval support, and seat installation option, this scooter offers maximum power, versatility, and comfort. Whether you're an adrenaline-seeking rider or someone who values a smooth and comfortable ride, the E9MAX is designed to exceed your expectations. Experience the thrill and versatility of the ABE E9MAX Electric Scooter and embark on your next adventure with confidence.

  Important Notice - Safety and Legal Considerations for the ABE E9 Electric Scooter

  At Electric Future, we prioritise safety and compliance with legal regulations to ensure a secure and enjoyable riding experience for our customers. Before you embark on your adventures with the ABE E9 Electric Scooter, please take note of the following important information:

  1. Minimum Age Requirement and Protective Equipment: The driver of the E9 must be at least 16 years old. While a driver's license is not required, we strongly recommend wearing protective equipment, including a helmet, to ensure your safety during your rides. Your well-being is our top priority.
  2. Road Approval and Legal Compliance: Rest assured, the ABE E9 Electric Scooter has obtained the necessary road approval, making it legal and safe for use on Germany's roads. It comes with a general operating permit (ABE) and meets the required standards. To comply with legal regulations, a valid insurance sticker must be affixed to the rear fender of the E9. This ensures that you are covered in case of any unforeseen circumstances.
  3. Insurance Requirement: We highly recommend taking out motor vehicle liability insurance for your ABE E9 Electric Scooter. This insurance provides coverage and protection in the event of any accidents or damages. You have the option to obtain insurance online or at a branch. The manufacturer and vehicle identification number (VIN) can be found on your scooter, and this information will be required during the insurance application process.
  4. Serial Number and Vehicle Identification: The serial number of your ABE E9 Electric Scooter is located on the side of the vehicle. It serves as an important identifier for your scooter and may be required for insurance purposes or other administrative procedures. Please ensure you keep this information easily accessible for any future reference or inquiries.
  5. Maximum Speed and Range: It's important to note that the maximum speed and range of your ABE E9 Electric Scooter may vary depending on your riding style and the terrain on which you ride. Factors such as speed, acceleration, terrain incline, and payload can affect the scooter's performance. Please keep this in mind and ride responsibly, adjusting your speed and route accordingly.

  Now that you are aware of the necessary legal and safety considerations, you can proceed with the following steps:

  1. Motor Vehicle Liability Insurance: Take the initiative to acquire motor vehicle liability insurance for your ABE E9 Electric Scooter. You can complete this process online or by visiting a branch. The manufacturer and vehicle identification number (VIN) will be required during the insurance application.
  2. Payment and Insurance Sticker: Complete the payment process for the insurance and obtain the necessary insurance sticker.
  3. Affix Insurance Sticker: Carefully adhere the insurance stickers to the designated area on your E9 Electric Scooter. Ensure that they are clearly visible and securely attached. Also, remember to carry the insurance certificate with you whenever you ride.

  With these steps completed, you can confidently hit the road with your ABE E9 Electric Scooter, knowing that you have taken the necessary precautions and are legally covered for your adventures.

  If you have any further questions or require additional information, please do not hesitate to contact our dedicated customer support team. We are here to assist you and ensure that your experience with the ABE E9 Electric Scooter is enjoyable, safe, and hassle-free.

  FAQ

  At Electric Future, we strive to provide prompt and efficient delivery services for our customers. When you purchase the ABE E9 electric scooter, you can expect the following delivery process:

  Delivery Timeframe: We understand that receiving your ABE E9 electric scooter in a timely manner is important to you. Our estimated delivery timeframe is 4 to 8 working days, ensuring that you can start enjoying your scooter as soon as possible.

  Free Express Delivery: We are pleased to offer Free Express Delivery for all ABE E9 electric scooter orders. This means that you don't have to worry about any additional shipping costs. We want to make your purchasing experience as convenient and cost-effective as possible.

  Delivery Confirmation Email: Once your ABE E9 electric scooter has been dispatched from our warehouse, we will send you a delivery confirmation email. This email will contain essential information, including the tracking number and courier details. With this information, you can easily track your package throughout its journey, allowing you to stay updated on its progress.

  Tracking Updates: We understand the importance of staying informed about the status of your delivery. That's why we will also provide regular email updates about the progress of your ABE E9 electric scooter's delivery. These updates will keep you in the loop and provide peace of mind, ensuring that you are aware of each milestone along the way.

  Our goal is to make the delivery process smooth and transparent for our customers. We work diligently to ensure that your ABE E9 electric scooter reaches you in a timely manner and that you are well-informed throughout the process. If you have any questions or concerns regarding your delivery, our customer support team is always available to assist you.

  At Electric Future, we prioritize your satisfaction and want to ensure that your experience with us is exceptional from start to finish. We are confident that you will be delighted with the seamless delivery service and the timely arrival of your ABE E9 electric scooter. Get ready to embark on thrilling rides and enjoy the convenience and excitement that the ABE E9 electric scooter has to offer.

  At Electric Future, we value your satisfaction and want you to be completely happy with your purchase of the ABE E9 electric scooter. If for any reason you are not satisfied with your scooter, we offer a 30-day return and refund policy to ensure your peace of mind.

  Our return policy allows you to return the item within 30 days from the date of purchase, provided that the scooter is in its original condition. We kindly request that you carefully package the scooter in its original packaging and ensure that all accessories and components are included. This will help us process your return smoothly and efficiently.

  To initiate a return, please contact our customer support team who will guide you through the process and provide you with the necessary instructions and return address. It's important to note that any return shipping costs will be the responsibility of the customer unless the return is due to a defect or error on our part.

  Once we receive the returned scooter and verify its condition, we will process your refund accordingly. Please note that it may take some time for the refund to be reflected in your original payment method, depending on your bank or payment provider.

  Our aim is to make the return and refund process as hassle-free as possible, ensuring your satisfaction with every aspect of your purchase. We are here to assist you throughout the return process and address any questions or concerns you may have.

  Please remember that the 30-day return and refund policy is subject to certain conditions, and we encourage you to review our complete return policy for more detailed information.

  At Electric Future, we are committed to providing exceptional products and services, and we strive to ensure that your experience with us exceeds your expectations. We believe in the quality and performance of the ABE E9 electric scooter, and we are confident that you will be satisfied with your purchase. However, if you do need to initiate a return, our dedicated customer support team is ready to assist you in any way possible.

  Thank you for choosing Electric Future. We look forward to serving you and ensuring your complete satisfaction with your ABE E9 electric scooter.

  At Electric Future, we stand behind the quality and craftsmanship of the ABE E9 electric scooter. That's why we offer a comprehensive 24-month manufacturer warranty, providing you with peace of mind and confidence in your purchase.

  Our manufacturer warranty covers any defects in materials or workmanship that may occur during the warranty period. Should you encounter any issues with your ABE E9 electric scooter within the first 24 months of ownership, we are here to assist you.

  In the unlikely event that your ABE E9 electric scooter experiences a manufacturing defect, please contact our dedicated customer support team. They will guide you through the warranty claim process and provide you with the necessary instructions and assistance.

  It's important to note that our manufacturer warranty does not cover damages caused by accidents, misuse, neglect, or unauthorized modifications to the scooter. Additionally, any repairs or alterations performed by unauthorized individuals or service providers may void the warranty.

  Our commitment is to provide you with a high-quality product that meets your expectations. The 24-month manufacturer warranty is a testament to our confidence in the durability and reliability of the ABE E9 electric scooter. We strive to ensure your satisfaction and will work diligently to resolve any issues you may encounter within the warranty period.

  Please review the complete terms and conditions of the manufacturer warranty for more detailed information. Our customer support team is always available to address any questions or concerns you may have regarding the warranty or the ABE E9 electric scooter.

  Thank you for choosing Electric Future. We are dedicated to your satisfaction and are confident that the ABE E9 electric scooter will provide you with many enjoyable and worry-free rides for years to come.

  Firstly add your item to the cart, then go to checkout and fill out your details, then continue to payment page where you will be able to select Klarna

  In Germany, the legal status of electric scooters is determined by certain criteria, including the possession of an Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) certificate. This certificate confirms that the electric scooter meets the necessary safety and technical requirements set forth by German regulations.

  The ABE certificate plays a crucial role in establishing the legality of electric scooters in Germany. It serves as proof that the scooter has undergone thorough testing and complies with the specific standards outlined by the authorities. This certificate is issued by the manufacturer and must be obtained before the scooter can be legally operated on public roads in Germany.

  By ensuring that the electric scooter you choose has an ABE certificate, you can have peace of mind knowing that it meets the necessary legal requirements and can be used without any legal complications. The ABE certificate also provides assurance that the scooter has undergone proper quality control measures and is safe for use on public roads.

  It is important to note that the regulations regarding electric scooters can vary between different countries and regions. Therefore, if you plan to use your electric scooter in a country other than Germany, it is recommended to familiarize yourself with the local laws and regulations to ensure compliance.

  At Electric Future, we understand the importance of legal compliance and the peace of mind it brings to our customers. That is why we ensure that our electric scooters, including the ABE E9, come with the necessary ABE certificate, confirming their legality for use on German roads. Our commitment to adhering to legal requirements demonstrates our dedication to providing safe and reliable electric scooters that meet the highest standards.

  Should you have any further questions or require additional information regarding the legal aspects of electric scooters in Germany or our ABE-certified models, our knowledgeable customer support team is here to assist you. We want to ensure that you have a smooth and enjoyable experience while riding your electric scooter, knowing that you are fully compliant with the local regulations.

  Choose Electric Future for a legal and worry-free electric scooter experience in Germany. Enjoy the convenience, eco-friendliness, and excitement of electric scooter transportation while adhering to the legal requirements that keep you and others safe on the road.

  Featured in the following newspapers

  Αναζήτηση

  "https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0606\/1522\/9636\/products\/decent-electric-scooter-metal-phone-holder-t-5a-with-universal-fitting-414095_1024x1024.png?v=1639954040"