Αυτή η ενότητα δεν περιλαμβάνει προς το παρόν περιεχόμενο. Προσθέστε περιεχόμενο σε αυτήν την ενότητα χρησιμοποιώντας την πλαϊνή γραμμή.

Ο υπότιτλος εικόνας εμφανίζεται εδώ

Προσθέστε τη συμφωνία, τις πληροφορίες ή το διαφημιστικό σας κείμενο

Πώληση

Kugoo G-BOOSTER Ηλεκτρικό σκούτερ εκτός δρόμου για ενήλικες με κάθισμα- 48V/23Ah MAX 85km Εμβέλεια - 2*800w Ισχυρός κινητήρας - Climb Hills - Πνευματικό ελαστικό 10 ιντσών - Εγγύηση 24 μηνών

Attention Serious Riders: Παρουσιάζουμε το Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter, ένα μηχάνημα κορυφαίου επιπέδου σχεδιασμένο για την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με την ισχυρή του απόδοση και την εντυπωσιακή του εμβέλεια, αυτό το σκούτερ είναι τέλειο για τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς. Είτε πηγαίνετε στο γραφείο, είτε πηγαίνετε στο γυμναστήριο είτε συναντάτε φίλους, το Kugoo G-BOOSTER σας καλύπτει. Ζήστε τη συγκίνηση του αβίαστου ταξιδιού και αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με αυτό το εξαιρετικό ηλεκτρικό σκούτερ.
 
Τι άλλο υπάρχει στο πλαίσιο;
Φορτιστής
Εγχειρίδιο χρήστη 
Εργαλεία 
 • Έγκαιρη παράδοση εντός 4 έως 8 εργάσιμων ημερών μέσω DPD
 • Ολοκληρωμένη εγγύηση 2 ετών που εξασφαλίζει άμεση βοήθεια σε περίπτωση προβλημάτων σκούτερ. Διευκολύνουμε την επιστροφή στο κέντρο επισκευής του κατασκευαστή ή παρέχουμε ανταλλακτικά όπως απαιτείται.
 • Αποκλειστική υποστήριξη μετά την πώληση διαθέσιμη τις καθημερινές, Δευτέρα έως Παρασκευή
 • Klarna - Διαχειριστείτε τον προϋπολογισμό σας χωρίς κόπο με την επιλογή να χωρίσετε οποιαδήποτε αγορά σε τρεις άτοκες πληρωμές. Διατίθεται σε υποστηριζόμενες χώρες με βάση την τοποθεσία σας: IE/FR/ES/IT/BE/AT/FI/NL/DE. Για βοήθεια με την Klarna, ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας.
 • ΗΜΕΡΑ SUPERDEALS May🎁 - Αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις διαθέσιμες τώρα!
 • Έτοιμος, σταθερός ... Βρείτε το ΤΕΛΕΙΟ δώρο 🎁
 • Μην χάσετε! Εξασφαλίστε την καλύτερη έκπτωση κάνοντας την αγορά σας τώρα!
 • Εφαρμογή κωδικού έκπτωσης: 'Electric Future EU - OfficialScooter' κατά την ολοκλήρωση αγοράς

Free Express Delivery

Timely delivery within 4 to 8 business days via DPD

After Sales Care

Dedicated after-sales support available on weekdays, Monday to Friday

Fully Tested Before Dispatch

We check everything is working as it should before we send out your order

24 Month Warranty

Comprehensive 2-year warranty ensuring prompt assistance in case of scooter issues. We facilitate the return to the manufacturer's repair center or provide replacement parts as necessary

Geared Towards the Dedicated Rider: The Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter

Unleash Your Riding Potential with the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter

The Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter is purpose-built for riders who crave speed, power, and endurance. Experience the thrill of riding with its impressive top speed and extended range, making it an ideal choice for those seeking adventure.

This fantastic off-road electric scooter is packed with exceptional features and appointments, ensuring a superior riding experience. From its robust construction to its advanced technology, every detail is designed to enhance performance and maximize your enjoyment.

Conquer challenging terrains and navigate rough off-road trails with ease, thanks to the G-BOOSTER's exceptional capabilities. Its rugged design, combined with powerful features, allows you to push the limits of your riding experience. Take your scooter on thrilling off-road adventures and feel the adrenaline rush as you conquer new paths.

In addition to its off-road prowess, the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter is equipped with a range of features that enhance your overall experience. From comfortable seating to convenient storage options, every aspect is carefully designed to cater to your needs. Embrace the freedom of exploration and enjoy the journey to the fullest.

Whether you're an experienced rider or a passionate enthusiast, the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter is your perfect companion. It delivers a combination of power, durability, and advanced features that will elevate your riding experience to new heights. Get ready to embark on thrilling adventures and embrace the true joy of riding with the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter.

Exciting Features of the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter

Experience Unmatched Speed, Range, and Power with the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter

 1. Lightning-Fast Speed: Blaze through the streets at an incredible top speed of 55 Km/h (34.17 mph) with the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter. Feel the adrenaline rush as you zip past with unmatched speed and exhilaration.
 2. Extended Range for Epic Journeys: Embark on longer adventures without worrying about running out of power. The Kugoo G-BOOSTER is equipped with a massive 23 AH battery, providing an impressive range of up to 85 Km (52.82 miles). Explore farther and conquer new horizons.
 3. Powerful and Efficient Motor: The Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter features a robust 1600w motor, comprising two 800w motors. This powerful configuration ensures smooth acceleration, swift performance, and the ability to conquer challenging terrains with ease.
 4. Off-Road Ready: Conquer any terrain with confidence. The Kugoo G-BOOSTER is equipped with 10-inch off-road pneumatic tires, designed to handle rough and uneven surfaces. Experience exceptional traction, stability, and control as you explore off-road trails and adventurous routes.
 5. Foldable Design for Convenience: The Kugoo G-BOOSTER can be effortlessly folded, allowing for easy storage and transport. Whether you're commuting, traveling, or need to stow it away, the foldable design ensures maximum convenience and flexibility.
 6. Sleek and Stylish Aesthetics: Make a statement with the sleek and stylish design of the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter. Its modern and eye-catching aesthetics not only turn heads but also reflect your unique sense of style and adventure.
 7. Enhanced Visibility: The Kugoo G-BOOSTER features a new headlight style, ensuring enhanced visibility during night rides. Illuminate your path and stay safe with improved visibility, allowing you to confidently navigate dark environments.

Indulge in the ultimate riding experience with the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter. With its exhilarating speed, exceptional range, powerful motor, off-road capabilities, foldable design, stylish aesthetics, and enhanced safety features, this scooter redefines your expectations. Embrace the thrill of high-speed adventures, conquer challenging terrains, and turn heads with the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter's remarkable performance and design.

Unleash Speed and Power: The Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter

Get ready to zoom to your destination in style with the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter. This sleek and powerful e-scooter is designed to deliver an exhilarating ride with its impressive top speed of up to 55 Km/h (34.17 Mph). Feel the wind in your hair as you effortlessly cruise through the streets, always adhering to safety guidelines.

Speaking of safety, the Kugoo G-BOOSTER is equipped with three different speed modes, allowing you to choose the level of speed that suits your comfort and the prevailing road conditions. Whether you prefer a leisurely ride or crave an adrenaline-filled adventure, you have full control over this fantastic scooter.

Prepare for epic journeys with the Kugoo G-BOOSTER's massive range of up to 85 km (52.82 miles). This remarkable range ensures that you can embark on long adventures without worrying about running out of power. Whether you're exploring new places, commuting to work, or simply enjoying a leisurely ride, the Kugoo G-BOOSTER has the endurance to keep up with your adventures.

Hills will no longer be a challenge with the Kugoo G-BOOSTER's impressive climb angle of 35 degrees. Easily conquer those annoying inclines and enjoy a smooth ride, even in hilly terrains. The powerful motor and robust design of the scooter ensure a seamless experience, no matter the gradient.

Carrying your belongings or going for a shopping spree is a breeze with the Kugoo G-BOOSTER's generous payload capacity of up to 120 kg (264 lbs). You can confidently bring along your gear, groceries, or other essentials, making your trips even more convenient and versatile.

In summary, the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter offers unparalleled speed, power, and versatility. With its impressive top speed, adjustable speed modes, long-range capability, excellent climb angle, and ample payload capacity, this scooter is designed to enhance your riding experience and accommodate your diverse needs. Get ready to ride in style, explore new horizons, and enjoy the convenience of this exceptional electric scooter.

Elevate Your Riding Experience with the Premium Design of the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter

Indulge in Uncompromising Quality and Durability with the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter

The Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter boasts a frame constructed from high-strength aluminum alloy, designed seamlessly in one piece without any welds. This innovative all-in-one design not only enhances the scooter's sleek and aesthetic appearance but also ensures remarkable solidity and durability.

The use of high-strength aluminum alloy in the frame of the Kugoo G-BOOSTER offers exceptional structural integrity and resistance to external forces. This means that the scooter can withstand the rigors of cross-country rides and endure the challenges of various terrains, making it the perfect companion for your off-road adventures.

The seamless design without welds further enhances the scooter's overall strength and durability. Without weak points or joints, the Kugoo G-BOOSTER achieves a higher level of reliability, ensuring that it remains stable and robust even during demanding rides.

Additionally, the all-in-one design contributes to the scooter's sleek and attractive appearance. The absence of welds creates a clean and seamless aesthetic, highlighting the premium quality of the scooter. Not only does the Kugoo G-BOOSTER deliver outstanding performance, but it also turns heads with its visually appealing design.

Experience the unbeatable combination of style, strength, and durability with the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter. Its high-strength aluminum alloy frame, designed without welds, ensures solidity and longevity, making it a reliable companion for your cross-country rides. Ride with confidence and embrace the premium level design of the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter.

Detailed Specifications of the Kugoo G-BOOSTER Electric Scooter

 • Brand: KUGOO
 • Type: Electric Scooter
 • Model: G-BOOSTER
 • Color: Black
 • Speed Level: Three
 • Maximum Speed: 55 KM/H
 • Motor Power: 1600W (2*800W)
 • Brake Type: Dual disc brake system
 • Charging Time: 8-10 hours
 • Tire Size: 10 inch Pneumatic tires
 • Maximum Incline: 35 degrees
 • Battery Capacity: 23AH
 • Display Content: Speed, Battery Power, Distance, Temperature, Current, Voltage, Cruise Control, Speed Mode, Start Mode, Light Mode, Mileage Unit
 • Display Function: Activating cruise mode, removing speed limit, switching mileage/speed unit, speed mode, light mode, etc.
 • Product Weight: 30KG
 • Package Weight: 38KG
 • Product Size (L x W x H): 120 x 26 x 118cm
 • Package Size (L x W x H): 124 x 30 x 65cm

FAQ

Rest assured that your Kugoo electric scooter will be delivered to you promptly and efficiently. We strive to provide excellent service, and your scooter will typically be delivered within 4 to 8 working days through our trusted courier, DPD.

To keep you informed throughout the delivery process, we will send you a delivery confirmation email as soon as your scooter is dispatched. This email will include important details such as the tracking number and courier information. With this information at your fingertips, you can easily track the progress of your scooter's journey, ensuring you stay updated every step of the way.

Additionally, we understand the importance of being informed about the status of your delivery. That's why we will also provide email updates regarding the journey of your scooter. You will receive notifications about its location and estimated time of arrival, ensuring you have complete visibility and peace of mind.

At Electric Future, we prioritize transparency and customer satisfaction. We want your experience to be smooth and hassle-free, from the moment you place your order to the moment your scooter arrives at your doorstep. We are committed to keeping you informed and ensuring a seamless delivery process for your Kugoo M4 Pro electric scooter.

If you have any further questions or concerns about the delivery or any other inquiries, please don't hesitate to reach out to our dedicated customer service team. We are here to assist you and provide any assistance you may need.

Your satisfaction is our priority, which is why we offer a 30-day return and refund policy for the Kugoo electric scooter. We understand that circumstances may change or preferences may evolve, and we want to ensure that you have the flexibility to make the right choice for yourself.

If for any reason you are not completely satisfied with your purchase, you can initiate a return within 30 days from the date of delivery. To qualify for a refund, please ensure that the scooter is returned in its original condition and packaging, securely packed in the original box.

It is important to note that the scooter must be in its original condition to be eligible for a refund. This means that it should be free from any signs of wear, damage, or alteration. Additionally, all the original accessories, components, and documentation should be included in the return package.

Once we receive the returned scooter and confirm that it meets the necessary criteria, we will initiate the refund process. Please note that the refund will be processed using the original payment method used for the purchase. The timeframe for the refund to reflect in your account may vary depending on your financial institution.

We strive to make the return and refund process as smooth and convenient as possible. Should you have any questions or require further assistance regarding the return process, please do not hesitate to contact our dedicated customer service team. We are here to guide you through the process and address any concerns you may have.

At Electric Future, we value your satisfaction and want to ensure that you are completely happy with your purchase. We are committed to providing you with a hassle-free return and refund experience, allowing you to shop with confidence and peace of mind.

Enjoy the Peace of Mind with a 2-Year Manufacturer Warranty for your Kugoo Electric Scooter

When you choose a Kugoo Electric Scooter, you not only get a high-quality product but also the assurance of a 2-year manufacturer warranty. We stand behind the craftsmanship and reliability of our scooters, and in the rare event that your scooter develops a fault within the warranty period, we are here to assist you.

If you encounter any issues with your scooter, our dedicated customer service team is ready to help. Depending on the nature of the problem, we may be able to send you replacement parts to resolve the issue. These replacement parts cover essential components such as the motor, computer, mudguard, and battery.

It is important to note that the warranty does not cover accidental damage or general wear and tear that may occur during regular usage. It is designed to protect against manufacturing defects and ensure that you receive a scooter that meets our high-quality standards.

While the manufacturer warranty provides you with added protection, it is important to understand that it is not the same as having insurance coverage. We recommend considering appropriate insurance options to safeguard against accidental damage, theft, or other unforeseen incidents.

To ensure a smooth warranty claim process, we kindly ask that you keep the original box of your scooter. If you need to return the scooter for repair or replacement under warranty, the courier will require it to be securely packed in the original box.

Our goal is to provide you with a reliable and enjoyable riding experience. With our 2-year manufacturer warranty, you can have confidence in the quality and durability of your Kugoo Electric Scooter. In case of any issues, we are committed to addressing them promptly and ensuring that you can continue to enjoy your scooter to the fullest.

 1. Add the desired item to your cart: Start by selecting the item you wish to purchase and add it to your shopping cart.
 2. Proceed to checkout: Once you have finished selecting your items, proceed to the checkout page.
 3. Fill out your details: On the checkout page, you will be prompted to fill out your personal and shipping information. Provide accurate and complete details to ensure a smooth transaction.
 4. Select Klarna as the payment method: After filling out your information, you will be directed to the payment page. Here, you will find various payment options available. Look for and select the Klarna payment option.
 5. Complete your order: Once you have selected Klarna as your preferred payment method, review your order details to ensure accuracy. If everything looks good, proceed to complete your order.

Important Information Regarding the Legalities of Electric Scooters in Europe, Specifically Germany

Before making a purchase, it is essential to familiarize yourself with the local laws and regulations regarding electric scooters in your area. While electric scooters are legal in most of Europe, specific rules and requirements may vary from country to country.

In Germany, for example, motor-powered vehicles, including electric scooters, require an Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) certificate. It is important to note that the Kugoo Electric Scooter model you are considering does not have an ABE certificate. Therefore, German customers need to take this into account before making a purchase.

In terms of riding locations, electric scooters are generally allowed only on non-main roads and unmanaged trails, subject to local laws and regulations. Riding on private land is also permitted. However, it is crucial to adhere to any specific rules or restrictions imposed by local authorities.

Once you proceed with the payment and complete the purchase, it is important to understand that you automatically agree to the sales regulations of the store. Due to the absence of an ABE certificate for this particular scooter model, refunds cannot be provided solely on the basis of the absence of the certificate. Therefore, it is essential to make an informed decision and take responsibility for your own scooter.

We strongly advise checking the local regulations and laws specific to your area before purchasing the Kugoo Electric Scooter. This will ensure that you are aware of any requirements, limitations, or restrictions that may apply.

At Electric Future, we value transparency and aim to provide accurate information to our customers. By familiarizing yourself with the local laws and taking appropriate precautions, you can enjoy your electric scooter responsibly and within the legal framework of your region.

Featured in the following newspapers

Αναζήτηση

"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0606\/1522\/9636\/products\/decent-electric-scooter-metal-phone-holder-t-5a-with-universal-fitting-414095_1024x1024.png?v=1639954040"