Αυτή η ενότητα δεν περιλαμβάνει προς το παρόν περιεχόμενο. Προσθέστε περιεχόμενο σε αυτήν την ενότητα χρησιμοποιώντας την πλαϊνή γραμμή.

Ο υπότιτλος εικόνας εμφανίζεται εδώ

Προσθέστε τη συμφωνία, τις πληροφορίες ή το διαφημιστικό σας κείμενο

Ηλεκτρικό σκούτερ Kugoo S1 Plus: Πτυσσόμενο και φορητό με μπαταρία 7,5 AH, 8 ιντσών Honeycomb χωρίς τρυπημένα ελαστικά και 24 μήνες εγγύηση

Αναζητάτε μια οικονομική επιλογή; Ανακαλύψτε το απίστευτο ηλεκτρικό σκούτερ Kugoo S1 Plus! Γεμάτο με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, αυτό το οικονομικό ηλεκτρονικό σκούτερ προσφέρει εξαιρετική αξία χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Απολαύστε όλες τις επιθυμητές λειτουργίες και βελτιώσεις που θα περιμένατε, τώρα σε τιμή φιλική προς το πορτοφόλι.

Τι άλλο υπάρχει στο πλαίσιο;
Φορτιστής
Εγχειρίδιο χρήστη 
Εργαλεία

electric-scooter-in-stock
 • Έγκαιρη παράδοση εντός 4 έως 8 εργάσιμων ημερών μέσω DPD
 • Ολοκληρωμένη εγγύηση 2 ετών που εξασφαλίζει άμεση βοήθεια σε περίπτωση προβλημάτων σκούτερ. Διευκολύνουμε την επιστροφή στο κέντρο επισκευής του κατασκευαστή ή παρέχουμε ανταλλακτικά όπως απαιτείται.
 • Αποκλειστική υποστήριξη μετά την πώληση διαθέσιμη τις καθημερινές, Δευτέρα έως Παρασκευή
 • Klarna - Διαχειριστείτε τον προϋπολογισμό σας χωρίς κόπο με την επιλογή να χωρίσετε οποιαδήποτε αγορά σε τρεις άτοκες πληρωμές. Διατίθεται σε υποστηριζόμενες χώρες με βάση την τοποθεσία σας: IE/FR/ES/IT/BE/AT/FI/NL/DE. Για βοήθεια με την Klarna, ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας.
 • ΗΜΕΡΑ SUPERDEALS May🎁 - Αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις διαθέσιμες τώρα!
 • Έτοιμος, σταθερός ... Βρείτε το ΤΕΛΕΙΟ δώρο 🎁
 • Μην το χάσετε! Εξασφαλίστε την καλύτερη έκπτωση κάνοντας την αγορά σας τώρα!
 • Εφαρμογή κωδικού έκπτωσης: 'Electric Future EU - OfficialScooter' κατά την ολοκλήρωση αγοράς

Free Express Delivery

Timely delivery within 4 to 8 business days via DPD

After Sales Care

Dedicated after-sales support available on weekdays, Monday to Friday

Fully Tested Before Dispatch

We check everything is working as it should before we send out your order

2 Year Warranty

Comprehensive 2-year warranty ensuring prompt assistance in case of scooter issues. We facilitate the return to the manufacturer's repair center or provide replacement parts as necessary

Customizable KUGOO E-Scooter with Adjustable Features

Experience the cutting-edge Kugoo Kirin S1 Plus electric scooter, the newest and most eco-friendly mode of transportation available. With its sleek and lightweight design, this scooter offers unparalleled agility, allowing you to effortlessly maneuver through urban environments and zip around with utmost convenience. Say goodbye to traffic congestion and hello to a greener and more efficient way of getting around.

Highlighted Features

Key Features of the Kugoo Kirin S1 Plus Electric Scooter:

1. Three Speed Modes: Enjoy the flexibility to choose from three different speed modes, allowing you to adjust your riding experience based on your preference and terrain.

2. 7.5Ah Battery: Equipped with a high-capacity 7.5Ah battery, the scooter offers a reliable and long-lasting power source for your rides, ensuring you can cover substantial distances.

3. 350W Motor: The powerful 350W motor delivers smooth and efficient performance, enabling the scooter to reach a maximum speed of 30 km/h, providing you with a thrilling riding experience.

4. Impressive Range: With a range of 20-30 km (under no load conditions), you can confidently embark on longer journeys without worrying about running out of battery.

5. Quick Charge Time: The scooter can be fully charged within 4-5 hours, minimizing downtime and allowing you to get back on the road swiftly.

6. Foldable Design: The scooter features a foldable design, making it incredibly convenient for storage and transportation. You can easily fold and unfold it as needed, saving space when not in use.

7. Efficient Braking System: Benefit from the front electric brake and rear manual fender brake, ensuring reliable stopping power and enhanced safety during your rides.

8. Anti-Skid Solid Honeycomb Tires: The 8-inch anti-skid solid honeycomb tires offer excellent grip and durability, providing a smooth and stable ride even on uneven surfaces.

9. Sleek and Stylish Finish: The scooter boasts a sleek and stylish black and white finish, combining aesthetics with functionality for a visually appealing ride.

10. Bluetooth & APP Compatibility: While not supported, the scooter offers the potential for future Bluetooth and APP integration, enhancing your riding experience with additional features and functionality.

11. LCD Display Screen: The scooter features an easy-to-read LCD display screen, providing real-time information such as speed, battery level, and distance traveled, keeping you informed throughout your journey.

12. Enhanced Visibility: Enjoy enhanced safety with a bright LED light at the front and a safety warning taillight at the rear, ensuring optimal visibility in low-light conditions.

13. Reflective Strips: The inclusion of reflective strips enhances visibility further, making you more noticeable to other road users, promoting safer rides.

14. Shock Mitigation System: The scooter is equipped with a shock mitigation system, minimizing discomfort from bumps and uneven surfaces, allowing for a smoother and more comfortable ride.

15. Folding Handle: The folding handle adds an extra layer of convenience, enabling easy carrying and storage of the scooter when not in use.

Everyday E-Scooter Excursions

Experience the powerful performance of the Kugoo S1 Plus electric scooter, equipped with a robust 350-watt motor that propels you to a maximum speed of 30 km/h. This remarkable motor ensures smooth acceleration and allows you to conquer inclines of up to 15° with ease. With multiple speed modes available, you have the flexibility to choose the perfect speed setting for your specific riding conditions, providing you with complete control over your Kugoo e-scooter.

The scooter is accompanied by a reliable 36V 7.5AH battery, offering an impressive riding range of up to 30 km on a single charge. This means you can enjoy a full day of thrilling adventures without the need for recharging. When it's time to recharge, the battery requires a reasonable charge time of approximately 4 to 5 hours, allowing you to quickly get back on the road and continue your e-scooter escapades.

Sturdy Kugoo Design

Immerse yourself in the sleek and stylish Black and White design of the Kugoo electric scooter. Crafted with durability in mind, its robust frame can accommodate a maximum ride weight of 120 kg, providing ample capacity for carrying all your riding gear and essentials. With this generous weight allowance, you can embark on your adventures fully equipped and prepared.

Equipped with twin 8" anti-skid solid tires, both at the front and rear, this scooter offers exceptional traction and stability. These tires are specifically designed to enhance grip and cornering performance, ensuring a safe and exhilarating ride, whether you're cruising along straight paths or taking sharp turns on the track.

To enhance your riding experience further, the Kugoo electric scooter features rear suspension. This suspension system effectively absorbs shocks and vibrations, smoothing out your journey and minimizing discomfort caused by uneven terrains. Enjoy a low-vibration ride that allows you to focus on the road ahead, enhancing both comfort and overall riding pleasure.

Advanced Safety Technology Implemented

The Kugoo electric scooter showcases a sleek and stylish design with its attractive Black and White finish. Designed to handle various demands, its sturdy frame can support a maximum ride weight of 120 kg, providing ample capacity to accommodate all your riding gear and additional belongings. You can confidently bring along everything you need for your adventures without worrying about exceeding weight limits.

Equipped with twin 8" anti-skid solid tires, both at the front and rear, this scooter offers exceptional traction and stability. These high-quality tires are specifically designed to enhance grip and provide reliable performance when cornering, ensuring optimal control and safety, particularly when maneuvering on the track or navigating challenging terrains.

With these top-notch features, the Kugoo electric scooter guarantees a secure and enjoyable riding experience. The combination of its robust frame and reliable tires allows you to ride with confidence, knowing that your scooter is built to withstand various riding conditions while providing excellent grip and control.

Budget-Friendly and Exciting E-Scooter Experience

For riders looking for an affordable option, the Kugoo S1 Plus Electric Scooter is the perfect choice. Featuring a sleek Black and White finish, this scooter not only looks stylish but also offers a lightweight design that ensures effortless maneuverability. Despite its budget-friendly nature, the Kugoo S1 Plus does not compromise on performance, delivering impressive speed and a long-range riding experience.

Detailed Specifications

 • Scooter Type: Suitable for both adults and kids, offering versatility for riders of different age groups.
 • Maximum Speed: Capable of reaching speeds up to 30 km/h for swift and efficient transportation.
 • Speed Modes: Choose from three different speed modes to adapt to various riding conditions and personal preferences.
 • Maximum Range: Provides a range of 20-30 km under no load conditions, ensuring ample distance coverage.
 • Battery Capacity: Powered by a 36V 7.5AH battery, delivering reliable performance and long-lasting power.
 • Maximum Load: With a maximum load capacity of 120 kg, it accommodates riders of varying sizes comfortably.
 • Motor Power: Equipped with a powerful 350-watt motor, ensuring robust and efficient performance.
 • Tyre Type: Features 8" anti-skid honeycomb solid tyres, offering excellent grip and stability for a safe and smooth ride.
 • Brake System: Consists of a front electric brake and a rear manual brake, providing reliable stopping power and control.
 • Charging Time: Requires approximately 4-5 hours to fully charge, minimizing downtime and maximizing riding time.
 • Maximum Climbing Angle: Capable of handling inclines up to a 15% gradient, allowing for efficient hill climbing.
 • Product Weight: Weighs 12.5 kg, striking a balance between durability and portability.
 • Unfolded Size: Measures 102 cm x 43.5 cm x 104 cm (L x W x H) when unfolded, providing a comfortable riding position.
 • Folded Size: When folded, it has compact dimensions of 94.5 cm x 18 cm x 33 cm (L x W x H), facilitating easy storage and transportation.
 • Color Options: Available in a stylish Black/White color combination, with the default color being black.

FAQ

When you purchase the Kugoo Kirin S1 Plus electric scooter, you can expect the delivery to be made within 4 to 8 working days by DPD, a reliable courier service. To keep you updated on the progress of your delivery, we will send you a confirmation email as soon as the scooter is dispatched. This email will contain important information such as the tracking number and the courier's details, enabling you to track the scooter's journey from our warehouse to your doorstep.

Throughout the delivery process, we understand the excitement of receiving your new scooter, and we want to ensure that you stay informed every step of the way. That's why we will also send you email notifications about the journey of your delivery, providing real-time updates on its whereabouts and estimated arrival time.

Rest assured that we value your satisfaction and strive to provide a seamless shopping experience. If you have any questions or concerns regarding the delivery, our dedicated customer support team is here to assist you.

We take pride in offering a 30-day return and refund policy for your peace of mind. If for any reason you are not fully satisfied with your purchase of the Kugoo Kirin S1 Plus electric scooter, you have the option to return it within 30 days from the date of purchase.

To be eligible for a refund, the scooter must be returned in its original condition and packaging. It is important to ensure that the scooter is securely packed in its original box to prevent any damage during the return shipping process. Please note that the original packaging not only helps protect the scooter but also includes all the necessary accessories and components that were initially provided.

Once we receive the returned item and verify its condition, we will initiate the refund process. The refund will be issued through the original payment method used during the purchase, ensuring a seamless transaction. Please keep in mind that the refund may take some time to process and reflect in your account, depending on your bank or payment provider.

We highly recommend familiarizing yourself with our detailed return policy for further information and any specific instructions that may be applicable. Our dedicated customer support team is available to assist you throughout the return and refund process, ensuring that your experience with us is as smooth and convenient as possible.

Rest assured, the Kugoo Electric Scooter comes with a comprehensive 2-year manufacturer warranty, offering you peace of mind and assurance in the quality and performance of your scooter. In the rare event that your Kugoo experiences a fault within the warranty period, you have two options for resolution.

Firstly, you can choose to send your scooter to Kugoo's designated repair center. Our skilled technicians will assess and repair the scooter, ensuring it is restored to optimal working condition. Alternatively, if you prefer to handle the repairs yourself, we can send you the necessary replacement parts. These parts cover the motor, computer, mudguard, and battery, allowing you to conduct the repairs with ease.

It's important to note that the warranty specifically covers defects and malfunctions in the designated components mentioned above. However, accidental damage or general wear and tear are not covered under the warranty. We strongly advise considering separate insurance options to provide coverage for such situations.

To ensure a smooth and efficient warranty claim process, it is essential to retain the original packaging box of the scooter. If the need arises to send the scooter to our repair center, the original box is required for secure packaging and safe transportation. Please keep the original box in a safe place to facilitate any necessary repair procedures.

Please be aware that the courier will not accept the scooter for shipping if it is not packaged in the original box. Therefore, it is crucial to keep the box handy in case it is needed for return or repair purposes.

Should you have any further questions or concerns regarding the warranty, repair process, or any other inquiries, our dedicated customer support team is available to assist you. We aim to provide exceptional after-sales service and ensure that you have a smooth and satisfactory experience with your Kugoo Electric Scooter.

 1. Add the desired item to your cart: Start by selecting the item you wish to purchase and add it to your shopping cart.
 2. Proceed to checkout: Once you have finished selecting your items, proceed to the checkout page.
 3. Fill out your details: On the checkout page, you will be prompted to fill out your personal and shipping information. Provide accurate and complete details to ensure a smooth transaction.
 4. Select Klarna as the payment method: After filling out your information, you will be directed to the payment page. Here, you will find various payment options available. Look for and select the Klarna payment option.
 5. Complete your order: Once you have selected Klarna as your preferred payment method, review your order details to ensure accuracy. If everything looks good, proceed to complete your order.

By choosing Klarna as your payment method, you can enjoy the convenience of splitting your purchase into multiple interest-free payments. Klarna offers flexibility and ease, allowing you to manage your budget effectively.

If you have any further questions or need assistance with the payment process, our customer support team is available to help.

Before making a purchase, it is crucial to familiarize yourself with the local laws and regulations regarding electric scooters in your area. While electric scooters are generally legal in most of Europe, it's important to note that specific rules and requirements may vary from country to country. Therefore, we strongly advise checking the relevant laws in your specific location to ensure compliance.

In the case of Germany, there are certain regulations that apply to motor-powered vehicles, including electric scooters. Germany requires an ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) certificate for motor-powered vehicles, including electric scooters. Please note that the Kugoo Electric Scooter in question does not have an ABE certificate. As a result, it is not permitted for use on public roads in Germany.

However, it's important to mention that riding electric scooters is generally allowed on non-main roads, unmanaged trails, and private land, subject to local laws and regulations. While the Kugoo Electric Scooter may not have an ABE certificate, you have the option to purchase it if you understand and accept the responsibility for using it within the permitted areas.

Once the payment is made, it is important to note that you automatically agree to the sales regulations of the store. Due to the absence of an ABE certificate, refunds cannot be provided solely on the basis of the scooter lacking this certification. Therefore, we encourage you to make an informed decision and take full responsibility for the scooter's usage within the legal boundaries.

To ensure a safe and responsible riding experience, we advise familiarizing yourself with the specific laws and regulations in your area, and adhering to them diligently. If you have any further questions or concerns regarding the legal aspects of electric scooter usage, our customer support team is available to provide guidance and assistance.

Featured in the following newspapers

Αναζήτηση

"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0606\/1522\/9636\/products\/decent-electric-scooter-metal-phone-holder-t-5a-with-universal-fitting-414095_1024x1024.png?v=1639954040"