Αυτή η ενότητα δεν περιλαμβάνει προς το παρόν περιεχόμενο. Προσθέστε περιεχόμενο σε αυτήν την ενότητα χρησιμοποιώντας την πλαϊνή γραμμή.

Ο υπότιτλος εικόνας εμφανίζεται εδώ

Προσθέστε τη συμφωνία, τις πληροφορίες ή το διαφημιστικό σας κείμενο

Πώληση

Ηλεκτρικό σκούτερ X8 αφαιρούμενης μπαταρίας - 100 Kg ωφέλιμο φορτίο, 350W 360Wh 35KM Μέγιστη εμβέλεια - Κομψά ελαστικά πεπιεσμένου αέρα 10" - Εγγύηση 24 μηνών

Ζήστε την επιτομή της ελευθερίας με το X8 Electric Scooter, ένα σκούτερ υψηλών επιδόσεων που προσφέρει μεγάλη γκάμα και ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής σκούτερ. Παρέχει τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μεταφοράς, ξεπερνώντας τις παραδοσιακές μεθόδους εκτός από το περπάτημα. Χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασμό της ενσωματωμένης μπαταρίας, μπορείτε να βγάζετε εύκολα την μπαταρία όποτε χρειάζεται. Πείτε αντίο στο άγχος της αυτονομίας καθώς προετοιμάζεστε για μεγάλες αποστάσεις έχοντας μια επιπλέον μπαταρία στο χέρι. Να είστε βέβαιοι ότι το να τελειώσει ο χυμός δεν θα είναι πλέον ανησυχητικό. Αγκαλιάστε την ελευθερία του ηλεκτρικού σκούτερ X8 και απολαύστε απαράμιλλη άνεση και αποτελεσματικότητα στις καθημερινές σας μετακινήσεις ή τις χαλαρές σας βόλτες.

Τι πρόσθετα στοιχεία περιλαμβάνονται;
- Φορτιστής
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Εργαλεία
- Μπαταρία
 • Έγκαιρη παράδοση εντός 4 έως 8 εργάσιμων ημερών μέσω DPD
 • Ολοκληρωμένη εγγύηση 2 ετών που εξασφαλίζει άμεση βοήθεια σε περίπτωση προβλημάτων σκούτερ. Διευκολύνουμε την επιστροφή στο κέντρο επισκευής του κατασκευαστή ή παρέχουμε ανταλλακτικά όπως απαιτείται.
 • Αποκλειστική υποστήριξη μετά την πώληση διαθέσιμη τις καθημερινές, Δευτέρα έως Παρασκευή
 • Klarna - Διαχειριστείτε τον προϋπολογισμό σας χωρίς κόπο με την επιλογή να χωρίσετε οποιαδήποτε αγορά σε τρεις άτοκες πληρωμές. Διατίθεται σε υποστηριζόμενες χώρες με βάση την τοποθεσία σας: IE/FR/ES/IT/BE/AT/FI/NL/DE. Για βοήθεια με την Klarna, ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας.
 • ΗΜΕΡΑ SUPERDEALS May🎁 - Αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις διαθέσιμες τώρα!
 • Έτοιμος, σταθερός ... Βρείτε το ΤΕΛΕΙΟ δώρο 🎁
 • Μην χάσετε! Εξασφαλίστε την καλύτερη έκπτωση κάνοντας την αγορά σας τώρα!
 • Εφαρμογή κωδικού έκπτωσης: 'Electric Future EU - OfficialScooter' κατά την ολοκλήρωση αγοράς

Free Express Delivery

Timely delivery within 4 to 8 business days via DPD

After Sales Care

Dedicated after-sales support available on weekdays, Monday to Friday

Fully Tested Before Dispatch

We check everything is working as it should before we send out your order

24 Month Warranty

Comprehensive 2-year warranty ensuring prompt assistance in case of scooter issues. We facilitate the return to the manufacturer's repair center or provide replacement parts as necessary

Reasons to Choose the iScooter X8 Electric Scooter

Experience the thrill of speed with the iScooter X8 Electric Scooter, equipped with cutting-edge technology that will have you cruising through your daily adventures in no time. Whether you're a seasoned rider or new to electric scooters, the X8 is designed to provide a smooth and effortless ride, making it accessible for riders of all levels.

Not only will you enjoy the excitement of speed, but you can also take pride in being environmentally conscious. The X8 Electric Scooter offers a greener alternative for your daily commute or leisurely rides, reducing your carbon footprint and contributing to a cleaner environment. By choosing the X8, you become a part of the growing community of individuals dedicated to sustainable transportation.

Designed for both adults and teens, the iScooter X8 Electric Scooter is the perfect mode of transportation for various age groups. Whether you need a convenient way to navigate through crowded city streets or a fun way to explore your neighborhood, the X8 provides a practical and enjoyable solution.

Embrace the fast and furious nature of the iScooter X8 Electric Scooter and experience the thrill of effortless speed while making a positive impact on the environment. With its versatility and user-friendly design, it's the ideal choice for riders of all ages seeking a convenient and eco-friendly way to get around.

The Impressive Range of the X8 Electric Scooter

Enjoy optimal control and freedom with the X8 Electric Scooter, offering an exceptional travel range of up to 30-45 km (25 miles) on a single charge. With its removable 10.4 AH battery, you can confidently explore various terrains and cover significant distances without the worry of running out of power.

For those seeking even more extended adventures, the X8 Electric Scooter provides the option to double your distance with the addition of a secondary battery pack. By equipping your scooter with an extra battery, you can effortlessly extend your travel range to an impressive 70 km (50 miles). This means you can embark on longer journeys, explore new routes, and experience the joy of seamless, uninterrupted rides.

Experience the perfect balance of control and exploration with the X8 Electric Scooter, knowing that you have the freedom to travel up to 30-45 km (25 miles) with the included battery, or maximize your distance to an impressive 70 km (50 miles) by adding an extra battery pack. Unleash your adventurous spirit and embrace the extended range capabilities of the X8 for an exhilarating and uninterrupted riding experience.

The Convenience of a Removable Battery

For those seeking a scooter that can provide exceptional travel distance, the X8 kick scooter is the perfect choice. With its upgraded capacity batteries of 36V/10AH, you can enjoy a maximum long-range travel of up to 17-22 miles on a single charge. This impressive range ensures that you can confidently embark on longer journeys without the worry of running out of power.

What sets the X8 kick scooter apart is its innovative downhill and braking regenerative battery feature. This means that while you ride, the scooter harnesses the energy generated during downhill rides and braking, allowing the battery to recharge on the go. This regenerative charging system enhances the scooter's efficiency and extends the overall range, ensuring that you can make the most out of your riding experience.

With the X8 kick scooter, you no longer have to worry about limited travel distance. Its upgraded capacity batteries and regenerative charging capabilities enable you to enjoy extended rides of up to 17-22 miles. Experience the freedom of exploration and convenience of recharging on the go with the X8 kick scooter.

Safety and Comfort Redefined

In addition to its outstanding safety and comfort features, the electric scooter offers an exhilarating speed that will have you swiftly navigating through your surroundings. With its powerful 350 Watt motor and three-drive modes, you can reach speeds of over 32 Kph, allowing you to effortlessly zip through the world with a thrilling sense of speed and excitement. Experience the thrill of high-performance riding as you effortlessly glide through your daily adventures on the electric scooter.

Built to Last: Exceptional Toughness and Durability

Experience the perfect blend of environmental friendliness and durability with the X8 Scooter. Designed to withstand various conditions, it boasts an IPX4 waterproof rating, ensuring that rain showers won't hinder your riding experience. Feel confident and secure as you navigate through wet conditions, knowing that the X8 Scooter is built to handle the elements.

Adding to its durability, the X8 Scooter is equipped with chunky 10" anti-skid tyres. These robust tyres provide excellent traction, allowing you to confidently ride through rain, mud, and even small obstacles that may come your way. Whether you're cruising through city streets or exploring off-road trails, the X8 Scooter's tyres ensure a secure grip, enhancing your overall stability and control.

With the X8 Scooter, you can enjoy a durable and reliable ride, unaffected by rain or challenging terrain. Its waterproof construction and anti-skid tyres make it the ideal choice for various weather conditions and terrains. Embrace the freedom of riding without limitations, knowing that the X8 Scooter is designed to handle it all.

Experience a Sense of Safety and Security

Your safety and security are paramount during your journey, which is why the X8 scooter prioritizes control and visibility. Equipped with electric disc brakes, you can confidently and safely bring your scooter to a stop whenever needed. The responsive braking system ensures reliable stopping power, allowing you to navigate busy streets or unexpected obstacles with ease.

For nighttime trips or low-light conditions, the X8 scooter is equipped with lights to enhance your visibility. With these lights, you can ensure that you won't go unnoticed, even in the busiest and darkest areas. Stay visible to pedestrians, cyclists, and motorists, enhancing your safety and minimizing the risks associated with reduced visibility during nighttime rides.

With the X8 scooter, you can enjoy a sense of control, thanks to the reliable electric disc brakes, ensuring safe and confident stopping power. The inclusion of lights further enhances your visibility, ensuring that you're seen by others, promoting a safer riding experience in all lighting conditions. Ride with peace of mind, knowing that your safety and security are prioritized with the X8 scooter.

Enhanced Riding Experience with LCD Display

Experience enhanced functionality and convenience with the X8 Electric Scooter's bright LCD display. The display provides real-time information such as speed, battery status, and trip distance, allowing you to stay informed and in control throughout your ride. With just a glance, you can easily monitor your scooter's performance and ensure that you have ample battery power to reach your destination.

The X8 Electric Scooter also features a convenient switch that enables various functions. With a simple flick of the switch, you can activate the horn to alert others, turn on the headlights for improved visibility in low-light conditions, and select the desired power mode to customize your riding experience.

If you're seeking an environmentally conscious and efficient means of transportation, the X8 Electric Scooter is the perfect companion for your adventures. With its eco-friendly design and advanced features, you can enjoy a thrilling and sustainable ride while minimizing your carbon footprint.

Embrace the X8 Electric Scooter as your ideal companion for adventure, offering a bright LCD display for essential information, convenient switch controls, and a commitment to environmental consciousness. Enjoy the perfect balance of performance, convenience, and eco-friendliness with the X8 Electric Scooter.

Technical Specifications

 • Type: Electric Scooter
 • Color: Black
 • Default Speed: 25 KPH
 • Max Speed: 30+ KPH
 • Max Range per Charge: 35-45 Km (21-27 Miles)
 • Battery: 42V 10AH 420Wh
 • Max Load: 100 Kg (220 lbs)
 • Motor: Precursor 500 w
 • Tyre: 10" Pneumatic Tyres
 • Charging Time: 4-5 Hours
 • Brakes: Single Disc Brake with Electronic Brake
 • Waterproof: IPX4
 • Climbing: Max 15%
 • Product Weight: 13 Kg
 • Package Weight: 15 Kg

FAQ

Rest assured that your X8 electric scooter will be delivered to you within 4 to 8 working days, using trusted and reliable shipping services such as DPD or DHL. As soon as your scooter is dispatched, we will send you a delivery confirmation email containing the tracking number and courier details. This allows you to track your package throughout its journey, ensuring that you stay informed about its whereabouts and estimated delivery time.

We understand the importance of keeping you updated on the progress of your delivery. That's why we will also send you email notifications about the status and progress of your package along the way. You can have peace of mind knowing that you will be well-informed about the delivery process and can anticipate the arrival of your X8 electric scooter.

Sit back, relax, and eagerly await the arrival of your X8 electric scooter. With our efficient delivery service and regular updates, you can confidently look forward to receiving your scooter and embarking on exciting adventures.

We take pride in providing customer satisfaction, which is why we offer a 30-day return and refund policy. If for any reason you are not completely satisfied with your X8 electric scooter, you have the option to return it within 30 days of purchase. To be eligible for a refund, the item must be in its original condition, ensuring that it is free from any damage or signs of wear.

We understand that sometimes circumstances may change or preferences may differ, and we want to make the return process as hassle-free as possible. Please ensure that you carefully package the scooter in its original packaging to protect it during transit. Once we receive the returned item and verify its condition, we will initiate the refund process.

Your satisfaction is our priority, and we strive to make your experience with us a positive one. Should you have any questions or concerns regarding the return process, please don't hesitate to contact our customer support team. We are here to assist you and ensure that you have a seamless and satisfactory return experience.

At Electric Future, we take pride in the quality and durability of our electric scooters. We are confident in the reliability of our products, which is why we offer a 2-year manufacturer warranty on the X8 Electric Scooter.

This warranty ensures that if your X8 experiences any manufacturing defects or malfunctions within the warranty period, we will provide assistance in resolving the issue. Depending on the nature of the fault, we offer two options for resolution.

Firstly, if the fault requires professional expertise, we encourage you to send the scooter to our authorized repair center. Our skilled technicians will diagnose and repair the scooter using genuine X8 parts to ensure optimal performance. Please note that you will need to keep the original packaging box, as it is required for safe transportation of the scooter to the repair center. Our courier partners will not accept the scooter without proper packaging.

Alternatively, for minor issues that can be easily addressed, we can send the necessary replacement parts directly to you. These parts include the motor, computer, mudguard, and battery. By following our detailed instructions and using the provided parts, you can repair your X8 scooter yourself, saving time and effort.

It is important to note that the warranty does not cover accidental damage or general wear and tear resulting from regular use of the scooter. Additionally, the warranty is not a substitute for insurance coverage, which may offer broader protection against unforeseen circumstances. We strongly recommend considering suitable insurance options to ensure comprehensive coverage for your AOVO Pro scooter.

Our dedicated customer support team is available to assist you with any questions or concerns regarding the warranty process. We strive to provide prompt and reliable support to ensure your satisfaction and enjoyment of the AOVO Pro Electric Scooter.

Thank you for choosing Electric Future. We are committed to delivering a premium experience and stand behind the quality of our products with our comprehensive warranty.

 1. Add the desired item to your cart: Start by selecting the item you wish to purchase and add it to your shopping cart.
 2. Proceed to checkout: Once you have finished selecting your items, proceed to the checkout page.
 3. Fill out your details: On the checkout page, you will be prompted to fill out your personal and shipping information. Provide accurate and complete details to ensure a smooth transaction.
 4. Select Klarna as the payment method: After filling out your information, you will be directed to the payment page. Here, you will find various payment options available. Look for and select the Klarna payment option.
 5. Complete your order: Once you have selected Klarna as your preferred payment method, review your order details to ensure accuracy. If everything looks good, proceed to complete your order.

By choosing Klarna as your payment method, you can enjoy the convenience of splitting your purchase into multiple interest-free payments. Klarna offers flexibility and ease, allowing you to manage your budget effectively.

If you have any further questions or need assistance with the payment process, our customer support team is available to help.

Before making your purchase, we kindly advise you to check the local laws and regulations regarding the use of electric scooters in your specific region. While electric scooters are legal in most of Europe, it's essential to be aware of any specific requirements or restrictions that may apply in your area.

In Germany, for example, it is mandatory for motor-powered vehicles to have an ABE certificate. Riding an electric scooter in Germany is generally permitted on non-main roads, unmanaged trails, and private land, subject to local laws and regulations. However, it's important to note that the scooter being offered does not have an ABE certificate. Therefore, if you are in Germany and require a scooter with an ABE certificate, we recommend searching for ABE-certified scooters within our store.

Once you proceed with the purchase of the scooter, it is understood that you have read and agreed to the sales regulations of our store. Please be aware that refunds cannot be processed based on the absence of an ABE certificate. As the buyer, it is your responsibility to ensure that you comply with all applicable laws and regulations concerning the use of the scooter.

We prioritize your satisfaction and aim to provide you with all the necessary information to make an informed decision. If you have any further questions or require clarification regarding legal requirements, please feel free to reach out to our customer support team. We are here to assist you and ensure that you make a responsible and well-informed purchase decision.

Featured in the following newspapers

Αναζήτηση

"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0606\/1522\/9636\/products\/decent-electric-scooter-metal-phone-holder-t-5a-with-universal-fitting-414095_1024x1024.png?v=1639954040"