Táto sekcia momentálne neobsahuje žiadny obsah. Pridajte obsah do tejto sekcie pomocou bočného panela.

Tu sa zobrazí popis obrázka

Pridajte svoju ponuku, informácie alebo propagačný text

Skladací elektrobicykel Fiido D11: Štýlová 20" pneumatika s LED svetlom – eBike, 417,6 Wh maximálny dojazd 100 km, 3 prepínač režimov, 120 kg užitočné zaťaženie – zahŕňa 24-mesačnú záruku

Zažite dokonalé spojenie jednoduchosti a štýlu so skladacím elektrickým bicyklom Fiido D11. Tento bicykel je vyrobený s elegantným a moderným dizajnom a ponúka užívateľsky prívetivé funkcie a intuitívne skladanie pre ľahké skladovanie a prepravu. Jeho pútavý vzhľad predstavuje harmóniu medzi estetikou a praktickosťou a je módnym prvkom, nech jazdíte kdekoľvek. Prijmite jednoduchosť a štýl Fiido D11, keď sa bez námahy budete pohybovať v uliciach mesta a zdolávať náročné terény.

Okrem skladacieho elektrického bicykla Fiido D11 obsahuje škatuľa niekoľko základných položiek, ktoré vylepšia váš celkový zážitok a poskytnú pohodlie.

 1. Nabíjačka: Elektrický bicykel Fiido D11 je dodávaný so špeciálnou nabíjačkou pre jednoduché dobíjanie batérie, vďaka čomu budete vždy pripravení na ďalšie dobrodružstvo.
 2. Manuál: Komplexná príručka poskytuje podrobné pokyny na montáž, prevádzku a údržbu Fiido D11, čo vám pomôže čo najlepšie využiť váš elektrický bicykel.
 3. Nástroje: Priložené nástroje sú špeciálne navrhnuté pre montážne a údržbárske úlohy, ktoré vám umožňujú vykonávať potrebné úpravy a opravy pre optimálny výkon.
 4. Blatníky: Balenie obsahuje aj blatníky, ktoré poskytujú ochranu pred blatom a striekajúcou vodou počas mokrej alebo blatistej jazdy, čím zaisťujú čistejší a pohodlnejší zážitok.
 • Včasné doručenie do 6 až 9 pracovných dní prostredníctvom spoločnosti DPD
 • Komplexná 2-ročná záruka zaisťujúca rýchlu pomoc v prípade problémov s bicyklom. Uľahčíme vrátenie do servisného strediska výrobcu alebo podľa potreby poskytneme náhradné diely.
 • Vyhradená popredajná podpora je k dispozícii počas pracovných dní, od pondelka do piatku
 • Klarna – Spravujte svoj rozpočet bez námahy s možnosťou rozdeliť akýkoľvek nákup do troch bezúročných platieb. Dostupné v podporovaných krajinách na základe vašej polohy: IE/FR/ES/IT/BE/AT/FI/NL/DE. Ak potrebujete pomoc s Klarnou, pozrite si našu stránku pomocníka.
 • Májový DEŇ SUPERDEALS🎁 - Exkluzívne ponuky a zľavy sú teraz k dispozícii!
 • Pripravený, stabilný ... Nájdite PERFEKTNÝ darček 🎁
 • Nepremeškajte! Zabezpečte si najlepšiu zľavu nákupom teraz!
 • Použite zľavový kód: „Electric Future EU – Official Scooter“ pri pokladni

Free Express Delivery

Delivery in 4 to 8 working days by DPD -(Free over €100)

After Sales Care

Dedicated after-sales support available on weekdays, Monday to Friday

Fully Tested Before Dispatch

We check everything is working as it should before we send out your order

24 Month Warranty

Comprehensive 2-year warranty ensuring prompt assistance in case of scooter issues. We facilitate the return to the manufacturer's repair center or provide replacement parts as necessary

Urban-inspired Bicycle Design

The Fiido D11 Folding Electric Bike is the ultimate transportation solution for city dwellers. Designed specifically for urban environments, this electric bike enables you to navigate effortlessly from point A to point B, seamlessly gliding through the bustling urban landscape.

With the Fiido D11, commuting to the gym, office, or your favorite restaurant becomes a breeze. Say goodbye to the hassle of traffic congestion and the limitations of public transportation. This electric bike offers a convenient and efficient way to travel around the city, allowing you to reach your destinations quickly and conveniently.

Whether you're riding through busy streets or maneuvering through crowded sidewalks, the Fiido D11 is engineered to provide a smooth and agile experience. Its compact and foldable design makes it easy to carry and store, ensuring that you can seamlessly transition between riding and navigating crowded spaces.

Enjoy the freedom and flexibility of the Fiido D11 Folding Electric Bike as it effortlessly blends into your urban lifestyle. Say goodbye to the stress of commuting and embrace the convenience and joy of gliding through the cityscape with ease and grace. This electric bike is the perfect companion for city dwellers, enhancing your mobility and transforming your daily commutes into enjoyable and efficient journeys.

Effortless Design, Uncompromising Performance

The Fiido D11 redefines the conventional bicycle shape by employing lightweight Aircraft-grade Aluminium alloy for its body, resulting in an impressively light weight of only 17.5kg(with battery). Despite its featherlight construction, this electric bike doesn't compromise on performance. In fact, it offers a remarkable riding range of up to 100km in moped mode, making it a true game-changer in the realm of ultra-lightweight electric bikes.

The innovative use of the Aircraft-grade Aluminium alloy allows the Fiido D11 to deliver an unparalleled riding experience. With its exceptionally designed body frame, riders can expect a next-level riding experience that surpasses their expectations. The combination of the lightweight body and extended riding range opens up a world of possibilities for exploration and adventure.

Experience the Fiido D11 and embrace the freedom and excitement of an electric bike that transcends the limitations of traditional bicycles. With its groundbreaking design and impressive performance, this electric bike offers a perfect balance of weight, range, and durability. Prepare to embark on a riding experience like never before, where simplicity meets exceptional performance, all embodied in the remarkable Fiido D11 electric bike.

Large Capacity Removable Seatpost Battery

The FIIDO D11 boasts a modular design that includes a removable battery with a capacity of 36V 11.6Ah. This remarkable feature offers several advantages, particularly when it comes to covering longer distances.

With the 36V 11.6Ah removable battery, the FIIDO D11 empowers riders to venture further and explore more. The larger capacity provides an extended range, allowing you to travel greater distances before needing to recharge. This is especially beneficial for those who have longer commutes or wish to embark on leisurely rides without the worry of running out of battery power.

The modular design of the battery makes it easy to remove and replace, ensuring convenience and flexibility. Whether you need to recharge the battery indoors or want to carry an extra battery for extended trips, the FIIDO D11's removable battery simplifies the process. Simply detach the battery from the seatpost, and you're ready to go.

Experience the freedom and peace of mind that comes with the FIIDO D11's large capacity removable seatpost battery. With the ability to cover longer distances, this electric bike empowers you to explore new horizons and enjoy uninterrupted rides. Say goodbye to range anxiety and embrace the extended range capabilities of the FIIDO D11 for a truly fulfilling and versatile riding experience.

Seamless Integration: Taillight and Seatpost Combined

At Fiido, we've left no stone unturned in our quest to create the ultimate electric bike experience. One of the innovative features we've incorporated into the design of the Fiido D11 is the integration of the seatpost, battery, and taillight. This intelligent integration not only streamlines the bike's components but also maximizes efficiency and convenience.

The integrated seatpost serves a dual purpose by housing both the battery and the taillight. By combining these essential elements into a single unit, we have minimized the number of parts and created a sleek and cohesive design. This integration not only enhances the bike's aesthetics but also optimizes functionality and performance.

With the battery and taillight seamlessly integrated into the seatpost, the Fiido D11 presents a clean and uncluttered appearance. This design not only contributes to the bike's overall aesthetics but also ensures that all the necessary components are in one centralized location, making it easier to access and operate.

The integration of the seatpost, battery, and taillight is a testament to our commitment to providing a thoughtfully designed electric bike that offers optimal efficiency and convenience. The Fiido D11 truly embodies our dedication to creating a streamlined and intuitive riding experience, where every component has been carefully considered to enhance your enjoyment and make your journey as seamless as possible.

Shimano 7-Speed Gear System

Equipped with the Shimano 7-speed gear system, the Fiido D11 offers riders the flexibility to choose from three adjustable levels in moped mode. This impressive gear system not only adds a sporty element to the bike but also enables every rider to discover and fine-tune their own personalized riding style.

With the Shimano 7-speed gear system, riders can effortlessly shift between different gears, whether they prefer a leisurely cruise or a more energetic and dynamic ride. The three adjustable levels in moped mode allow riders to adapt their riding experience to their desired speed and terrain, providing a customized and tailored journey.

One notable advantage of the Shimano 7-speed gear system is its seamless integration. The motor, which contributes to the bike's power and performance, is cleverly concealed, making it nearly invisible to the naked eye. This design ensures that the motor doesn't interfere with the sleek aesthetics of the Fiido D11, allowing riders to enjoy a visually appealing and refined electric bike experience.

Experience the thrill of the Fiido D11 with its Shimano 7-speed gear system, providing sports attributes and the ability to tailor your ride to your preferences. Unleash the full potential of the bike, find your perfect riding style, and explore the city or countryside with ease and excitement. The Fiido D11 offers a harmonious balance of power, versatility, and style that will enhance your riding experience to new heights.

Compact Motor with Enhanced Power Output

Concealed within the 20-inch rear wheel of the Fiido D11 is a powerful 250W brushless gear motor. Despite its compact size and lightweight design, this motor delivers impressive torque, enabling riders to conquer slopes and inclines with ease while ensuring efficient energy consumption.

The Fiido D11 not only excels in performance but also showcases a unique and visually appealing aesthetic. Its design strikes the perfect balance between form and function, ensuring that every aspect of the electric bicycle serves a purpose while maintaining an attractive and sleek appearance.

With its hidden motor and carefully crafted design, the Fiido D11 embodies a harmonious fusion of style and functionality. As you ride, you'll experience the seamless integration of power and aesthetics, transforming your journey into an effortless and visually pleasing experience.

Embrace the Fiido D11 and appreciate the innovation and attention to detail that has gone into its design. The combination of a compact yet powerful motor and a visually stunning aesthetic elevates your electric biking experience to new heights. Enjoy the perfect balance between form and function as you embark on your rides with confidence and style.

Robust and Sturdy Bicycle Design

The Fiido D11 Electric Bike showcases a solid and reliable design, thanks to its robust Aluminum alloy frame. This sturdy construction provides a sense of durability and stability, ensuring a secure and confident ride.

To enhance your riding experience, the Fiido D11 is equipped with an adjustable seat featuring a spring saddle. This feature ensures a smooth and comfortable journey, effectively absorbing bumps and vibrations along the way. Whether you're embarking on long city journeys or urban expeditions, the Fiido D11 guarantees a comfortable and enjoyable ride.

Practicality is a key aspect of the Fiido D11's design. It comes with a back frame that allows you to conveniently carry your gym gear, shopping bags, or work equipment, making it ideal for various everyday tasks and activities.

Safety takes precedence in the Fiido D11's design. The bike features a pair of 20" wear-resistant tires with grippy tread, ensuring optimal traction and control on the road. These tires enable smooth cornering and maneuverability, providing a confident and enjoyable riding experience. Additionally, front and rear disc brakes ensure reliable and efficient stopping power, even in wet conditions.

To enhance visibility during nighttime rides, the Fiido D11 is equipped with a powerful and bright LED front light, complemented by a flashing rear red light and red brake lights. These lighting features ensure that you are fully seen on the road, prioritizing your safety and the safety of those around you.

Embrace the solid design and first-class safety features of the Fiido D11 Electric Bike as you navigate through city streets or embark on urban adventures. Experience the reliability, comfort, and visibility it offers, making your riding experience enjoyable, practical, and secure.

Extended-Range Bicycle

The standout feature of this commuter cycle is undoubtedly its remarkable range. With the Fiido D11's 36V 11.6Ah Battery in Moped mode, you can travel up to an impressive 100 Km on a single charge. What's more, if you opt for pedal assist, the range can be extended even further. These estimates are based on an average riding weight of 120 Kg, allowing you to enjoy a full week of riding without needing to recharge.

The Fiido D11 caters to riders with different preferences. Whether you prefer pedaling on your own, receiving some assistance from the electric motor, or letting the bike take over completely, it offers versatility to accommodate your desired level of exertion. This makes it one of the best bikes for city excursions or adventurous days out.

Another advantage of the Fiido D11 is its impressive 25-degree climb angle, enabling you to effortlessly conquer hills and inclines. No longer will steep terrains be a challenge or obstacle to your riding experience.

Experience the freedom and excitement of the Fiido D11's long-range capabilities. Whether you're exploring the city streets or embarking on thrilling adventures, you can rely on this bicycle to provide you with extended riding distances. Embrace the versatility, endurance, and hill-climbing prowess of the Fiido D11 as you enjoy your cycling journeys to the fullest.

Specifications of the Fiido D11 Folding Electric Bike

Type: Adult Foldable Electric Bike

 • Colour: Sky Blue
 • Material: Aluminum alloy
 • Max Speed: 25 km/h
 • Max Range: 100 km (62 miles) depending on pure electric vs pedal-assist riding
 • Max Load Bearing: 120 kg / 264 lb
 • Gradeability: 25%
 • Motor Power: 250W
 • Motor Voltage: 36V
 • Battery: 36V 11.6 Ah 18650 battery
 • Charging Time: 6 - 7 hours
 • Waterproof Rating: IPX4
 • Braking System: Front & rear disc brake
 • Saddle Height: 81 cm – 124 cm
 • Extras: LED display with battery meter and PAS level indicator, front and rear LED lights, 3 PAS speed settings, electric horn, Smartphone holder with USB charger, rear rack
 • Tyres: 20" x 1.75"
 • Unfolded Dimensions: 148 cm x 57 cm x 110 cm
 • Folded Dimensions: 80 cm x 40 cm x 74 cm
 • Weight: 17.5kg(with battery)

These specifications provide a comprehensive overview of the Fiido D11 Folding Electric Bike, highlighting its key features and technical details. From its sturdy construction to its long-range capabilities and convenient extras, the Fiido D11 is designed to deliver a reliable, comfortable, and enjoyable riding experience for adult riders.

FAQ

When you place an order for the FIIDO L3 electric bike, you can expect a delivery time frame of 4 to 8 working days. We work with reliable shipping provider DPD to ensure a prompt and efficient delivery process.

Upon dispatching your FIIDO L3 electric bike, we will send you a delivery confirmation email. This email will contain important information such as the tracking number and details of the courier responsible for delivering your package. With this tracking number, you can easily monitor the progress of your electric bike's journey from our warehouse to your doorstep.

In addition to the initial delivery confirmation email, we will also keep you informed about the progress of the delivery itself. You will receive regular email updates that provide you with timely information regarding the whereabouts and estimated arrival time of your FIIDO L3 electric bike.

We understand the excitement of receiving your new electric bike, and we strive to keep you informed every step of the way. By providing detailed tracking information and regular email updates, we aim to ensure that you are well-informed and can anticipate the arrival of your FIIDO L3 electric bike with confidence and excitement.

At Electric Future, we prioritize your satisfaction with our products. Therefore, we offer a 30-day return and refund policy for the FIIDO L3 electric bike. If, for any reason, you are not fully satisfied with your purchase, you have the option to return the item within 30 days from the date of delivery.

To qualify for a return and refund, it is important to ensure that the electric bike is returned in its original condition, including all original packaging materials. Please keep the box and any other included accessories intact, as they are necessary for processing the return.

Upon receiving the returned item and verifying its condition, we will proceed with the refund process. Please note that any shipping or handling fees associated with the initial purchase or the return shipment may not be refundable.

We strive to make the return and refund process as straightforward as possible. Our goal is to ensure your complete satisfaction with the FIIDO L3 electric bike, and we are committed to providing exceptional customer service. If you have any further questions or require assistance with the return process, our dedicated customer support team is available to assist you.

The FIIDO L3 Electric Bike comes with a 2-year manufacturer warranty, offering you peace of mind and assurance in the quality of your purchase. In the unlikely event that your electric bike develops a fault within the warranty period, we are here to assist you.

If you encounter any issues with your bike, we can promptly send out replacement parts to address the specific components covered by the warranty. These components include the motor, computer, mudguard, and battery. Our goal is to ensure that your electric bike remains in optimal working condition, providing you with a smooth and enjoyable riding experience.

It is important to note that the warranty does not cover accidental damage or general wear and tear that may occur during normal usage. Additionally, the warranty should not be confused with insurance, as it is focused specifically on the manufacturer's responsibility for product defects.

To facilitate the warranty process, we recommend keeping the original box in which the bike was delivered. In the event that a return or repair is necessary, the original box provides suitable packaging to ensure the safe transport of the bike. Please be aware that the courier will not accept the bike for return or repair without the original box.

We value your satisfaction and aim to provide exceptional service throughout your ownership of the FIIDO L3 Electric Bike. With our comprehensive warranty coverage and commitment to customer support, we are dedicated to resolving any issues and ensuring your continued enjoyment of your electric bike.

 1. Add the desired item to your cart: Start by selecting the item you wish to purchase and add it to your shopping cart.
 2. Proceed to checkout: Once you have finished selecting your items, proceed to the checkout page.
 3. Fill out your details: On the checkout page, you will be prompted to fill out your personal and shipping information. Provide accurate and complete details to ensure a smooth transaction.
 4. Select Klarna as the payment method: After filling out your information, you will be directed to the payment page. Here, you will find various payment options available. Look for and select the Klarna payment option.
 5. Complete your order: Once you have selected Klarna as your preferred payment method, review your order details to ensure accuracy. If everything looks good, proceed to complete your order.

By choosing Klarna as your payment method, you can enjoy the convenience of splitting your purchase into multiple interest-free payments. Klarna offers flexibility and ease, allowing you to manage your budget effectively.

If you have any further questions or need assistance with the payment process, our customer support team is available to help.

In most European countries, electric bikes are legal for use. However, it is crucial to check and comply with your local laws and regulations before purchasing an electric bike. Each country may have specific requirements and restrictions that need to be followed.

In Germany, for example, an ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) certificate is required for motor-powered vehicles. It is important to note that riding the electric bike is only permitted on non-main roads, unmanaged trails, and private land, subject to local laws and regulations. It is the responsibility of the rider to adhere to these regulations and ensure compliance.

Furthermore, it is essential for German customers to be aware that the Fiido D11 Electric Bike does not come with an ABE certificate. Therefore, it is crucial to consider this before making a purchase. Once the payment is made, it is understood that the buyer agrees to the sales regulations of the store. Please note that refunds cannot be provided solely due to the absence of an ABE certificate. If you decide to proceed with the purchase, it is your responsibility to ensure that you are using the electric bike in accordance with the applicable laws and regulations.

We prioritize transparency and want to ensure that customers are fully informed about the legal requirements and responsibilities associated with the purchase of the Fiido D11 Electric Bike in Germany. Always consult your local laws and regulations and ride responsibly while enjoying your electric bike.

Featured in the following newspapers

Vyhľadávanie

"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0606\/1522\/9636\/products\/decent-electric-scooter-metal-phone-holder-t-5a-with-universal-fitting-414095_1024x1024.png?v=1639954040"